Jak objednat - obchodní podmínky

 

I. Úvod    

Cestovní agentura JK Tour  (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) z České republiky i zahraniční, se kterými má řádně uzavřenou smlouvu o zprostředkování a prodeji zájezdů a provozovatelem stránek www.ubytovanivchorvatsku.info .  Všechny CK informovaly CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK dle zákona 159/199 Sb.

Zájezdy v naší CA objednáváte za stejnou cenu, podmínek i slev jako u pořádající CK. Navíc stálí klienti naší CA mohou získat další věrnostní slevy.   

II. Poptávka zájezdu

Každý zákazník si může vybrat a odeslat neomezené množství poptávek zájezdu. Po obdržení poptávky zákazníka, CA ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající CK a poté vyrozumí zákazníka o výsledku. Má-li poptávka všechny náležitosti, provede CA zároveň nezávaznou rezervaci zájezdu. Pro jednoho zákazníka je možné provést pouze jednu rezervaci u jedné CK. Pokud jeden zákazník pošle více poptávek zájezdu, ověřuje CA přednostně ty, které zákazník označil jako prioritní. Pokud zákazník takto poptávky neoznačí, vyřizuje CA poptávky v tom pořadí, v jakém přišly. Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování poptávek CA neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Při úspěšné rezervaci kontaktuje CA zákazníka na telefonním čísle, e-mailem, event. poštou a sdělí mu informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u CK z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CA neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo elektronickou formou,tj. e-mailem či sms

Při neúspěšné rezervaci všech zaslaných poptávek kontaktuje CA zákazníka na telefonním čísle, sms či e-mailem  a dohodne další postup.

U některých zájezdů nelze provést rezervaci zájezdu, bez předchozího ověření u zahraničního partnera pořádající CK. V takovém případě se jedná o uzavření cestovní smlouvy na „zpětné potvrzení“ a CA je oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky pořádající CK zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu, ještě před rezervací zájezdu. Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou. V případě neúspěšné rezervace se složená záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

III. Závazná objednávka

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem, mu je zaslána cestovní smlouva včetně Všeobecných smluvních podmínek pořádající CK, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka faxem, emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy (u zájezdů na last moment se může jednat pouze o deseti-minuty). Závazná je doba platnosti rezervace. Zákazník zároveň od CA obdrží dobu platnosti rezervace zájezdu, přesné pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku. Zákazník je povinen zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu obratem v co možná nejkratší době zpět CA, přičemž termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka (ze strany pořádající CK může dojít k vypršení platnosti rezervace či storno zájezdu). Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem zaplacení zálohy a doručením podepsané závazné cestovní smlouvy do CA a to osobně, faxem či naskenované e-mailem.

Zakoupením konkrétního zájezdu je zákazník povinen dodržovat Všeobecné podmínky pořádající CK, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy a jsou nadřazeny obchodním podmínkám CA.

Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve velmi výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd i přes platnou rezervaci zájezd nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody. 

Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat, CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech prezentovaných informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě spolu se Všeobecnými podmínkami a cestovní pokyny.

IV. Platba

Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen složit zálohu ve výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu při podpisu závazné cestovní smlouvy (záloha může být i nižší) a doplatek pak uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute“ zákazník hradí jednorázově v celé výši. Přesná výše zálohy i datum doplatku jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách pořádající CK a klient bude při potvrzení rezervace na toto upozorněn.

Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA (Fio banka a.s., č.ú. 2000138439/2010 ), buď převodem z účtu zákazníka, složením na účet CA v příslušné bance, poštovní poukázkou nebo v hotovosti v kanceláři CA. Záloha/doplatek se považuje za zaplacený okamžikem připsání zálohy/doplatku pod příslušným VS na účet CA nebo doložením o převedení/složení peněz na účet CA. V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající CK, CA neodpovídá za možnost následného stornování zájezdu ze strany pořádající CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u pořádající CK odlišný od VS u CA). V případě hrazení zájezdu složením peněz v bance nebo na poště, CA zákazníkovi nevystavuje žádné doklady o zaplacení. K tomuto účelu zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, event. poštou. Pokud zákazník skládá částku za zájezd osobně v provozovně CA, je mu vystaven řádný příjmový doklad.

Poplatky spojené s objednáním zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet pořádající CK hradí CA. Poplatky za případné doplatky nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA bez ohledu na příčinu.

V. Cestovní doklady

Doklady potřebné k realizaci zájezdu – cestovní pokyny, letenky, ubytovací vouchery, víza atd. obdrží zákazník přímo od pořádající CK nebo prostřednictvím CA a to cca jeden týden před odjezdem/odletem. Zákazník tyto doklady obdrží e-mailem, osobně nebo poštou. Předání dokladů závisí mimo jiné také na termínu objednání zájezdu. Cestovní pokyny obdrží zákazník od CA/CK vždy. Originály dokladů jako jsou : letenky, voucher, kartičky pojištění, event. další doklady bývají velmi často zákazníkovi předány při odbavení na letišti  / či  nástupu do busu od pracovníka pořádající CK.  CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi způsobené prodlením ze strany pořádající CK. Při neobdržení pokynů na cestu nejpozději 3 dny před odletem/odjezdem, je zákazník povinen sám kontaktovat CA o této skutečnosti. 

VI. Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd po odeslání poptávky zájezdu až do okamžiku podpisu závazné cestovní smlouvy a složení zálohy – bez stornopoplatků.

Po potvrzení rezervace odesláním podepsané závazné cestovní smlouvy, je nutno plně akceptovat storno podmínky uvedeny ve Všeobecných podmínkách konkrétní pořádající CK.

VII. Reklamace

Reklamace zájezdu od zákazníka se řídí Všeobecnými podmínkami konkrétní pořádající CK. Obecně je potřeba zaslat reklamaci písemnou formou spolu s reklamačním protokolem, nejlépe potvrzeným z místa pobytu delegátem CK či recepcí hotelu, fotografiemi apod. CA není oprávněna reklamace řešit. Je však ochotna pomoci jako prostředník k předání reklamace pořádající CK, která je povinna se k reklamaci vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě. CA nezodpovídá za poskytnuté služby zahrnuté na cestovní smlouvě.

VIII. Ochrana osobních údajů

CA prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuty údaje jsou zpracovávány pouze k uskutečnění zakoupených služeb zákazníkem.  CA si je vědoma důvěrnosti zpracovávaných údajů a dále prohlašuje, že neposkytuje informace třetím osobám ani o účastnících zájezdu, místě jeho pobytu atd. CA zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje v databázi zákazníků na základě Vámi daného souhlasu po dobu neurčitou. Svůj souhlas můžete kdykoli písemně poštou nebo e-mailem na info@jktour.cz odvolat a Vaše údaje budou z naší databáze zákazníků bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

IX. Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné. CA má právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá objednávky neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd ve skutečnosti neobjedná. Stejně tak může CA odmítnout zákazníka, který neuhradil platbu po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

 

Výměna odkazů

Hledáme zajímavé weby a "pisatele" na vzájemnou spolupráci a výměnu odkazů. Prosím,

kontaktujte nás.

Novinky

Přihlášení novinek

Jméno:  
Email:  


Kurzy měn

Užitečné odkazy

         

tel: +420 731 00 33 55
e-mail: info@ubytovanivchorvatsku.info